مأموریت: سازماندهی تحقیقات و پژوهش­های علمی در زمینه بیومواد پيشرفته و تاسیس مرکزی علمی جهت کاربردی نمودن تحقیقات و ارتباط موثر صنعت و دانشگاه در اين زمينه و تبادل اطلاعات و دانش با مراکز تحقیقاتی معتبر ملی و بین المللی از طریق گردآوری بانک های اطلاعاتی گوناگون محققان و اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی و صنعتی

اهداف بلند مدت:

 • انجام تحقیقات در زمینه توليد، فراوري و ارزيابي بیو مواد مهندسي و پيشرفته
 • توسعه بیومواد پيشرفته با اهداف کاربردي
 • سازماندهی تحقیقات بر مبنای نیازهای موجود
 • ارتباط نزدیکتر و واقعی بین صنعت و دانشگاه و انجام تحقیقات محصول محور
 • اعلام نیاز نیروهای متخصص از طرف صنعت به پژوهشکده و معرفی افراد واجد شرایط

 

اهداف کوتاه مدت:

 • هدایت پروژه های دانشجویی در راستای نیازهای واقعی علمی و صنعتی
 • برگزاری دوره های تخصصی ویژه مطابق نیازهای صنعت و یا جهت به روز شدن اطلاعات علمی تخصصی محققان داخل
 • دعوت از اساتید و متخصصین برجسته خارج از کشور
 • انجام مشاوره های علمی تخصصی و تحقیقاتی در زمینه بیومواد پيشرفته
 • شناسایی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی بین المللی به منظور برگزاری دوره های مشترک و تخصصی

 

 چشم انداز:

 • انجام تحقیقات و توسعه در زمینه بیومواد پيشرفته
 • سازماندهی تحقیقات بر مبنای نیازهای موجود
 • ارتباط نزدیکتر و واقعی بین صنعت و دانشگاه و انجام تحقیقات محصول محور
 • اعلام نیاز نیروهای متخصص از طرف صنعت به پژوهشکده و معرفی افراد واجد شرایط

 

 پژوهشگران گروه پژوهشی بیومواد پیشرفته

ردیف

نام و نام خانوادگي

رشته و گرایش

مرتبه علمی

1

علي حسن­ زاده

مهندسي مواد -مهندسی مواد

دانشیار

2

مسعود کثيري

مهندسي مواد -مهندسی مواد

دانشیار

3

مهدی امیدی

مهندسي مواد -مهندسی مواد

استادیار

4

حميدرضا بخششی راد

مهندسي مواد-بیومواد

استادیار

5

نرجس کوپایی

مهندسی پزشکی- بیومواد

استادیار

6

حامد قمي

مهندسي مواد- بيو مواد

استادیار

7

ابراهیم کرمیان

مهندسي مواد -مهندسی مواد

استادیار