آزمایشگاه مکانیکی مرکز تحقیقات مواد پیشرفته با در اختیار داشتن دستگاه های متعددی نظیر دستگاه آزمون کشش (4486INSTRON)، دستگاه آزمون فشار (SANTAM)، دستگاه آزمون سختی سنجی (KOOPA مدل  UV1)، دستگاه آزمون ضربه (SANTAM) و دیگر دستگاه های مورد نیاز برای تعیین ویژگی های مکانیکی مواد مختلف آماده ارایه خدمات به دانشجویان و صنایع مختلف می باشد.

download 1