نشانی:     ایران، اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته

تلفن:       42292659-031 و 42292285-031

فاکس:     42291008-031

کد پستی:  8514143131