متالوگرافي علم شناخت فلزات از طريق مشاهده ساختار آنها مي باشد. در آزمايشگاه متالوگرافي مي توان ساختار فلزات مختلف اعم از آليا‍‍ژهاي آهنی و غيرآهنی را بررسي كرد. اين بررسی ها توسط ميكروسكوپ های نوری در بزرگ نمايی های مختلف و توسط نرم افزار آناليز تصويری انجام ميشود. اين نرم افزار قادر به محاسبه درصد كسری فازها، اندازه دانه ها،  اندازه و توزيع گرافيت ها در چدن و ميزان تميزی فولاد مي باشد. این آزمايشگاه دارای تجهيزات زیر می باشد:
  • دستگاه های تهیه نمونه های متالوگرافی (سایش و پولیش)
  • مانت گرم و سرد 
  • الكترو اچ/ الكتروپوليش
  • میکروسکوپ های نوری مجهز به سیستم آنالیز تصاویر
  • استرویوسکوپ
  • سختی سنجی میکرو
  • download 2