آزمایشگاه XRD

معرفي

اشعه ايكس امواج الكترومغناطيس با طول موج درمحدوده فاصله بين اتمي (1/0 تا 10 آنگستروم) مي باشد. اين انطباق مقياسهاي طولي، اشعه ايكس را براي مطالعه مواد كريستالي سودمند ساخته است.ساختار كريستالي مواد تك فاز مستقيماً از پراش اشعه ايكس بدست مي آيد. با بهره گيري از پايگاه داده ساختارهاي معلوم، XRD براي شناسائي فاز بكار مي رود.همچنين مي توان اندازه كريستال، كرنش و جهت گيري ترجيحي را اندازه گيري كرد.

مشخصات  دستگاه

مدل

PHILIPS PW3040

طول موج

 (1.5405 Å)aCu K

ابعاد spot

mm210×10

عمق نفوذ

از2 ميكرومتر(Au) تا  120ميكرومتر(Al2O3)

حد تشخيص

فازهاي با حداقل 5 درصدوزني ، متناسب با عناصر موجود

 

ضخامت لايه

از 3 تا300 نانومتر

 

قابليتهاي ويژه:

شناسائي فازها

تعيين تنش پسماند

كاربرد در صنايع:

فولادسازي، سراميك، شيشه،  بيومواد،  نانوتكنولوژي، كاتاليست، كانيهاي صنعتي، نيمه رساناها