آزمایشگاه متالوگرافی

 معرفی

متالوگرافي علم شناخت فلزات از طريق مشاهده ساختار آنها مي باشد. در آزمايشگاه متالوگرافي مي توان ساختار فلزات مختلف اعم از آليا‍‍ژهاي آهنی و غيرآهنی را بررسي كرد. اين بررسی ها توسط ميكروسكوپ های نوری در بزرگ نمايی های مختلف و توسط نرم افزار آناليز تصويری انجام ميشود. اين نرم افزار قادر به محاسبه درصد كسری فازها، اندازه دانه ها،  اندازه و توزيع گرافيت ها در چدن و ميزان تميزی فولاد مي باشد. آزمايشگاه متالوگرافي شامل تجهيزات زير مي باشد
·       آماده سازي و تهيه نمونه
·       مانت گرم
دستگاه پرس مانت جهت مانت نمودن قطعاتي كه بايد به طور دستي يا اتوماتيك  پوليش شوند تا به عنوان نمونه هاي متالوگرافي با ابعاد استاندارد بكار گرفته شوند استفاده مي شود.
 
·       الكترو اچ/ الكتروپوليش
معرفي
  دستگاه پوليش الكتروليتي POLISEC-C25 توليدشركت  PRESI با استفاده از الكتروليتهاي مرتبط، كنترل فاكتورهاي تاثيرگذار بر پوليش الكتروليتي مانند تركيب الكتروليت، جابجائي الكتروليت بين آند و كاتد، غلظت الكتروليت، ولتاژ بين آند و كاتد و زمان پوليش را بر عهده دارد.
 

 
قابليتهاي ويژه

§         انجام عمليات خودكار(تغيير خودكار از فاز پوليش به فاز اچ)
§         انجام كنترل توسط PLC
§         دارا بودن دو سيستم ديجيتال جهت اندازه گيري ولتاژ و جريان
متالوگرافي نمونه ها توسط ميكروسكوپ هاي نوري اينورت مدل IM7200  مجهز به دوربين Infinity   توليد شركت Lumenera
 
موارد استفاده:
·       اندازه گيري اندازه دانه (آلياژهاي آهني و غيرآهني)
·       اندازه گيري تخلخل، درصد فازها
·       بررسي مورفولوژي و اندازه ذرات حاصل از سايش