هسته تحقیقاتی مهندسی سطح و پوشش ها

 

سخن مسئول هسته:
بنام خداوند جان و خرد، هسته تحقیقاتی مهندسی سطح با ماموریت ارتقاء جایگاه تولید علم در این حوزه و با رویکرد ایجاد بستری مناسب برای حضور پررنگ دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد تاسیس گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال و حسن تدبیر و مدیریت جامع و نیز نگاه و جهت گیری ارزشمدار و دانش محور ، منشاء خدمات ماندگار به جامعه دانشگاهی بوده و در عرصه تحولات فزآینده علمی و پژوهشی کشور و توسعه و تعالی آن ، مؤثر و نقش آفرین باشد.

دامنه فعالیت هسته تحقیقاتی:

1-فرایندهای مهندسی سطح
2-فرایندهای پوشش دهی
3-کارآفرینی در مهندسی سطح

مسئول هسته:

فرید نعیمی-عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد