گروه پژوهشي سنتز و فناوري نانو مواد


بنام خداوند جان و خرد،

الف) مأموریت: سازماندهی تحقیقات و پژوهش های علمی در زمینه روشهای سنتز و فناوري نانو مواد و تاسیس مرکزی علمی جهت کاربردی نمودن تحقیقات و ارتباط موثر صنعت و دانشگاه در زمینه توليد پودرهاي نانو ذره و نانو ساختار و تبادل اطلاعات و دانش با مراکز تحقیقاتی معتبر ملی و بین المللی از طریق گردآوری بانک¬های اطلاعاتی گوناگون محققان و اساتید دانشگاه¬ها و مراکز علمی و صنعتی

ب) اهداف بلند مدت (5ساله)گروه پژوهشی: - انجام تحقیقات در زمینه سنتز و فناوري نانو مواد و تجاری سازی آن - توسعه روش های فناوري نانو مواد مانند مانند مواد نانو ذره و مواد نانو ساختار - سازماندهی تحقیقات بر مبنای نیازهای موجود - توسعه فرآیندهای نانو مواد غیرفلزی و سرامیک ها و کامپوزیت های غیرفلزی - ارتباط نزدیکتر و واقعی بین صنعت و دانشگاه و انجام تحقیقات محصول محور - اعلام نیاز نیروهای متخصص از طرف صنعت به پژوهشکده و معرفی افراد واجد شرایط

ج) اهداف کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی: - هدایت پروژه های دانشجویی در راستای نیازهای واقعی علمی و صنعتی - برگزاری دوره های تخصصی ویژه مطابق نیازهای صنعت و یا جهت به روز شدن اطلاعات علمی تخصصی محققان داخل - دعوت از اساتید و متخصصین برجسته خارج از کشور - انجام مشاوره های علمی تخصصی و تحقیقاتی در زمینه روشهای مدرن و پیشرفته توليد مواد نانو - شناسایی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی بین المللی به منظور برگزاری دوره های مشترک و تخصصی

د) چشم انداز: انجام تحقیقات در زمینه روش های مدرن فناوري نانو مواد و تجاری سازی آن. سازماندهی تحقیقات بر مبنای نیازهای موجود. ارتباط نزدیکتر و واقعی بین صنعت و دانشگاه و انجام تحقیقات محصول محور. اعلام نیاز نیروهای متخصص از طرف صنعت به پژوهشکده و معرفی افراد واجد شرایط.

ه ) پژوهشگران گروه پژوهشی سنتز و فناوري نانو مواد

رديف

نام و نام خانوادگي

 

آخرین مدرك تحصيلي و مرتبه و پایه علمي

نوع همکاری

محل خدمت فعلی

عنوان گروه پژوهشی پیشنهادی

 

تمام وقت

پاره وقت

 

رشته و گرایش

مرتبه

پایه

 

1

رضا ابراهيمي*

پژوهشگر شاخص

مهندسی مواد-سنتز نانو مواد

استاد

14

×

 

واحد نجف آباد

سنتز و فناوري نانو مواد

 

2

ابراهیم کرمیان

مهندسی مواد-نانوبیومواد

استادیار

13

×

 

واحد نجف آباد

سنتز و فناوري نانو مواد

 

3

حمیدرضا بخششی

مهندسی مواد-نانوبیومواد

استادیار

4

×

 

واحد نجف آباد

سنتز و فناوري نانو مواد

 

4

سعيد جبارزارع

مهندسي مواد

مربی

15

×

 

واحد نجف آباد

سنتز و فناوري نانو مواد

 

5

مهدي اميدي

مهندسي مواد-نانو ساختار

استادیار

8

×

 

واحد نجف آباد

سنتز و فناوري نانو مواد

 

6

امير حسين امامي

مهندسي  مواد

استادیار

5

×

 

واحد نجف آباد

سنتز و فناوري نانو مواد