آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
 
 
در آزمایشگاه آنالیز دستگاهی تجهیزات متعددی شامل پلاسمای جفت شده القائی (ICP)، اسپکتروفوتومتر و اندازه گیری سطح ویژه (BET) به منظور آنالیز نمونه های آلی و معدنی مستقر می باشد.
 
 
 • پلاسمای جفت شده القائی (ICP)
اين دستگاه يك سيستم آناليز عنصري است كه بر اساس  طيف  نشري در محيط  پلاسما فعالیت میکند. پلاسما مجموعه اي از الكترون ها و يون هاي مثبت گاز آرگون داراي انرژي بالا ودمايي در حدود k  10000 است. با توليد ميدان مغناطيسي الكترونها ويونهاي پلاسما رادرمحيطي مغناطيسي درمسيرهاي مدور با شتاب خيلي بالا به حركت در مي اورد. اتم هاي خنثي آرگون در درون پلاسما در اثر برخورد باذرات باردار درحال حركت يونيزه شده و بدين ترتيب بقاي پلاسما پايدار مي گردد. نمونه از ميان يك مجراي باريك مكنده بوسيله جريان آرگون در پلاسما پخش ، سپس انرژي الكترون ها و يونها به نمونه منتقل و باعث برانگيختگي آن ميشود. بدين ترتيب پرتوهايي با طول موج هاي خاص عناصر موجود درمحلول منتشر ميشوند. موقعيت طول موج نشان دهنده نوع عنصر و شدت آن نشان دهنده مقدار عنصر درنمونه است.دقت اندازه گيري عناصردر اين سيستم در حد ppb مي باشد.
 • اسپكترو فتومترUV/Vis

 دستگاه  اسپكتروفتومتر دو پرتوئي OPTIZEN 3220UV در بسياري از زمينه ها مانند آناليز آب و بيوشيمي و صنايع شيميائي مورد استفاده قرار مي گيرد و داراي محدوده وسيع طول موج از 190 تا 1100 نانومتر بوده و از 8 سل اتوماتيك برخورداراست. سادگي نرم افزار، سرعت ودقت بالاي دستگاه از ويژگي بارز آن مي باشد. حداق حجم نمونه محلول برای انجام آزمون 3 سی سی می باشد.

 • اندازه گيري سطح ويژه  (BET)

  دستگاه BET Sorptometer  قادر به اندازه گیری سطح ویژه  در  نمونه ها ی مختلف به صورت پودر و بالك و نيز آناليز ميكرو حفره ها و مزوحفره ها مي باشد. جذب شيميائي بخش گسترده اي از مواد شيميائي نيز قابل اندازه گيري است. سیستم BET بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مایع ( 77 درجه کلوین) کار می‌کند. این سیستم بر اساس تئوری (BET)  Brunauer-Emmett-Tellerمی باشد و می‌تواند سطح ویژه، قطر ،حجم و توزیع اندازه حفره‌های ماده را محاسبه نماید. حداق وزن نمونه برای انجام آزمون 0/5 گرم  است. از جمله قابلیت های دستگاه انداه گیری سطح ویژه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تعیین مساحت سطح كل(با روش تک نقطه ای و چند نقطه اي)

  • تعیین اندازه حفره متوسط

  • تعیین حجم و ساختار حفره

  • تعيين نمودار جذب و واجذب همدما

  •   تعیین Vm بر حسب سانتی متر مکعب بر گرم

  • تعيين حجم حفره كل بر حسب سانتی متر مکعب بر گرم

  • تعيين توزیع اندازه‌ی حفره‌های ماده در بازه 100-1 نانومتر