اعضای هیات علمی مرکز

رديف

نام و نام خانوادگي

 

آخرین مدرك تحصيلي و مرتبه و پایه علمي

نوع همکاری

محل خدمت فعلی

عنوان گروه های   پژوهشی پیشنهادی

 

تمام وقت

پاره وقت

 

رشته و گرایش

مرتبه

پایه

 

1

رضا ابراهيمي

 

مهندسی مواد-سنتز نانو مواد

استاد

14

×

 

واحد نجف آباد

سنتز و فناوري نانو مواد

 

2

ابراهیم کرمیان

مهندسی مواد-نانوبیومواد

استادیار

13

×

 

واحد نجف آباد

سنتز و فناوري نانو مواد

 

3

حمیدرضا بخششی

مهندسی مواد-نانوبیومواد

استادیار

4

×

 

واحد نجف آباد

سنتز و فناوري نانو مواد

 

4

سعيد جبارزارع

مهندسي مواد

مربی

15

×

 

واحد نجف آباد

سنتز و فناوري نانو مواد

 

5

مهدي اميدي

مهندسي مواد-نانو ساختار

استادیار

8

×

 

واحد نجف آباد

سنتز و فناوري نانو مواد

 

6

امير حسين امامي

مهندسي  مواد

استادیار

5

×

 

واحد نجف آباد

سنتز و فناوري نانو مواد

 

7

ايمان ابراهيم ­زاده

 

مهندسی مواد-مهندسی سطح

استادیار

5

×

 

واحد نجف آباد

 مهندسي سطح و حفاظت

 

8

مهدي رفيعي

مهندسی مواد مهندسی سطح

استادیار

5

×

 

واحد نجف آباد

مهندسي سطح و حفاظت

 

9

محسن عباسی بهارانچی

مهندسی مواد- جوشکاری سطحی

استادیار

2

×

 

واحد نجف آباد

مهندسي سطح و حفاظت

 

10

فرید نعیمی

مهندسی سطح

استادیار

10

×

 

واحد نجف آباد

مهندسي سطح و حفاظت

 

11

احسان صائب نوري

مهندسی مواد- خوردگی فلزات

استادیار

3

×

 

واحد نجف آباد

مهندسي سطح و حفاظت

 

12

مهدي ورديان

مهندسی مواد-خوردگی فلزات

استادیار

4

×

 

واحد نجف آباد

مهندسي سطح و حفاظت

 

13

علیرضا اعلایی

مهندسی مواد- جوشکاری سطحی

استادیار

6

×

 

واحد نجف آباد

مهندسي سطح و حفاظت

 

14

علي حسن­ زاده

 

مهندسي مواد -سراميک

دانشیار

15

×

 

واحد نجف آباد

سراميک­هاي پيشرفته

 

15

نرجس کوپایی

مهندسی پزشکی- بیومواد

استادیار

5

×

 

واحد نجف آباد

سراميک­هاي پيشرفته

 

16

مسعود کثيري

مهندسی مواد-سرامیکهای پیشرفته

دانشیار

18

×

 

واحد نجف آباد

سراميک­هاي پيشرفته

 

17

حميد غيور

مهندسي مواد-
پوشش­هاي سراميکي

دانشیار

15

×

 

واحد نجف آباد

سراميک­هاي پيشرفته

 

18

حامد قمي

مهندسي مواد-بيو مواد

استادیار

2

×

 

واحد نجف آباد

سراميک­هاي پيشرفته