اعضای هیات علمی مرکز

 

نام و نام خانوادگی

گروه پژوهشی

 

ایمان ابراهیم زاده

مهندسی سطح، حفاظت و خوردگی

رضا ابراهیمی کهریزسنگی

سنتز و فرآوری نانو مواد

علیرضا اعلائی

مهندسی سطح، حفاظت و خوردگی

سید امیر حسین امامی

سنتز و فرآوری نانو مواد

مهدی امیدی

بیومواد پیشرفته

حمیدرضا بخششی راد

بیومواد پیشرفته

سعید جبارزارع

سنتز و فرآوری نانو مواد

سید علی حسن زاده تبریزی

بیومواد پیشرفته

مهدی رفیعی

مهندسی سطح، حفاظت و خوردگی

احسان صائب نوری

مهندسی سطح، حفاظت و خوردگی

محسن عباسی

سنتز و فرآوری نانو مواد

حميد غيور

سنتز و فرآوری نانو مواد

حامد قمی

بیومواد پیشرفته

ابراهیم کرمیان

بیومواد پیشرفته

نرجس کوپائی

بیومواد پیشرفته

مسعود كثيري عسگراني

بیومواد پیشرفته

مهدی منصوری

سنتز و فرآوری نانو مواد

فريد نعيمي

مهندسی سطح، حفاظت و خوردگی