شورای راهبردی مرکز

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

دکتر سید محمد امیری ریاست دانشگاه
دکتر رضا ابراهیمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتر مسعود کثیری معاون آموزشی دانشگاه
دکتر حمید غیور ریاست دانشکده مهندسی مواد
مهندس فرید نعیمی  عضو هیات علمی دانشکده مواد
دکتر ایمان ابراهیم زاده  ریاست مرکز تحقیقات مواد پیشرفته