شورای راهبردی مرکز

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

دکتر رضا ابراهیمی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد

دکتر مهدی امیدی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد

دکتر حميدرضا بخششی راد

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد

 دکترعلي حسن­ زاده

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد

دکتر مهدی رفیعی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد

دکتر مجتبی نصر اصفهانی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد

دکتر مهدی منصوری

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد