شورای راهبردی مرکز

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

     
دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد
دکتر مسعود کثیری دانشیار و  عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد
دکتر حمید غیور دانشیار و  عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد
دکتر سید علي حسن زاده تبریزی دانشیار و  عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد
دکتر ایمان ابراهیم زاده  ریاست مرکز تحقیقات مواد پیشرفته