گروه هاي پژوهشي

سازماندهی تحقیقات و پژوهش های علمی در زمینه روشهای سنتز و فناوري نانو مواد و تاسیس مرکزی علمی جهت کاربردی نمودن تحقیقات و ارتباط موثر صنعت و دانشگاه در زمینه توليد پودرهاي نانو ذره و نانو ساختار و تبادل اطلاعات و دانش با مراکز تحقیقاتی معتبر ملی و بین المللی از طریق گردآوری بانک¬های اطلاعاتی گوناگون محققان و اساتید دانشگاه¬ها و مراکز علمی و صنعتی

1